ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พัฒนาการจังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

กรมการพัฒนาชุมชน

ยะลาน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงสู่อาเซียน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย TPMAP