พัฒนาชุมชนใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

พัฒนาชุมชนใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
• ประกาศนโยบายสร้างความโปร่งใส >>Read More
• ด้านการบริหารงานบุคคล
o คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ >>Read More
o คำสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมกาบริหารบุคคล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา >>Read More
• ด้านการบริหารงบประมาณ
o แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>Read More
• ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ราชการ
o แนวทางการดำเนินกิจกรรมการแสดงปณิธานในการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รอบรู้ มีภูมิคุ้มกัน
o แนวทางการดำเนินกิจกรรมการค้นคว้าหาความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต
• ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P
o คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน
o ประกาศค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน
o แนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P
o ค่านิยมองค์การสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
• ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
o คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา >>Read More
• โครงการที่เป็นนวัตกรรมในมิติที่ 1 ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ทำให้หน่วยงานเกิดความโปร่งใสและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
o ประกาศนโยบายการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารการตัดสินใจ การใช้ดุลยพินิจองค์การ
o โครงการนวัตกรรมตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด >>Read More
o แนวทางการดำเนินโครงการ
o แผนปฏิบัติการโครงการ
• บุคคลต้นแบบ
o …………………………………………….
o …………………………………………….
• สรุปผลการดำเนินงาน
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล
• เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
o แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
o พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ มาตรา 9 (3)
o แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
o แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2565 >>> Read More
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 9 (3)
o สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน มาตรา 9 (4)
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
• สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
• แนวทางการดำเนินงานมิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
o แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
o กระบวนการขับเคลื่อน
o แนวทางการขับเคลื่อน
• โครงการตามมิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
• สรุปผลการดำเนินงาน
มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน
• ประกาศนโยบายผู้บริหาร
• คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน >>Read More• แผนการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมขับเคลื่อนตามมิติที่ 5 >>Read More
o แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5
o โครงการสนับสนุน มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
• สรุปผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)