ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน

โครงสร้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

การจัดการข้อร้องเรียน

การประชาสัมพันธ์การป้องกันการรับสินบน

คำสั่ง ร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศเจนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดยะลา ใสสะอาด 2565

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

(Visited 1 times, 1 visits today)