คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3222/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับอำเภอ ประจำปี 2564

คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3222/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับอำเภอ ประจำปี 2564

22 กรกฎาคม 2564 /

14:37 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3221/2564 เรื่อง แต่งตั้งคระทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3221/2564 เรื่อง แต่งตั้งคระทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

22 กรกฎาคม 2564 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด