ว่าที่พ.ต.สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ประชุมคณะกรรมการฯ “OTOP ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี 59” ซึ่งกำหนดจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา

09 กันยายน 2559 /

17:43 น.

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา มอบหมายให้นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2559

08 กันยายน 2559 /

09:16 น.