นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอุดร น้อยทับทิม รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2559

16 กันยายน 2559 /

12:37 น.

ว่าที่พ.ต.สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวสมร อังกาพย์ละออง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นคณะกรรมการในการแข่งผลประกวด ได้แก่ การแกะสลักผักและผลไม้ แปรรูปมะละกอ และแปรรูปมะพร้าว ภายใต้งาน “OTOP ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี 59”

16 กันยายน 2559 /

09:38 น.

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอุดร น้อยทับทิม รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2559

14 กันยายน 2559 /

17:45 น.