พจ.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมพื้นที่กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา ยะลาสามัคี จาโปตาแง” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

22 ตุลาคม 2563 /

19:56 น.