โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพีร ฤทธิ์เดช

พัฒนาการจังหวัดยะลา

นางณัฐวิกา วาบา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวรัตนา ไมสัน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางดวงธมล สวัสดี ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางจำปา ศรีสมทรง

นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

นางสาวดวงนภา เพชรแท้

นายมนตรี อุดมพงศ์

นางหทัยถวิล มูสิกะเจริญ

นางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง

นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร

นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์

นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ

นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง

นายอาลีเพ็ง มะเซ็ง

นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน

นางสุดใจ เทพฤทธิ์

นางสาวกัญญาภัค เกสะวัฒนะ

นางวลัยลักษณ์ พรหมอินทร์

นางสาวชรินรัตน์ เลื่อนแก้ว

นางสาวธนพร สุวรรณมณี

(Visited 1 times, 1 visits today)