โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดยะลา

นางณัฐวิกา วาบา รกน.ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวรัตนา ไมสัน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางธมลวรรณ สวัสดี ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางจำปา ศรีสมทรง

นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

นางสาวเมธาวี มานิตย์

นางหทัยถวิล มูสิกะเจริญ

นางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง

นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร

นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน

นายมนตรี อุดมพงศ์

นางสาววีอาร์ม หะยีสะมาแอ

นางสาวสากีเราะห์ มูซอ

นางสาวชรินรัตน์ เลื่อนแก้ว

นางสาวธนพร สุวรรณมณี

นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ

นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง

นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์

นายอาลีเพ็ง มะเซ็ง

นางสุดใจ เทพฤทธิ์

นางสาวกัญญาภัค เกสะวัฒนะ

นางวลัยลักษณ์ พรหมอินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)