โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายกิติพล เวชกุล

นายกิติพล เวชกุล พจ.ยะลา

นางสาวรัตนา ไมสัน หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกัญญา จันทร์พิศาล หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางซูเรียนา ระเด่นกุล หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สพจ.ยะลา

นางสาวนิสภร พรหมจันทร์ หน.ฝ่ายอำนวยการ

นายกัลยาดา หฤทัยวรรณ

นางจำปา ศรีสมทรง

นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

นายเวสารัช คงนวลใย

นางหทัยถวิล มูสิกะเจริญ

นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง

นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร

นางสาววีอาร์ม หะยีสะมาแอ

นายนิรุตน์ ใจหวัง

นางสาวดาเรศ ชูยก

นางสาวฮานีซะ ฮาแว

นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ

นายอาลีเพ็ง มะเซ็ง

นางสุดใจ เทพฤทธิ์

นางสุดใจ เทพฤทธิ์

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)