โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายเสรี จิตรเวช

พัฒนาการจังหวัดยะลา

นางสาวรัตนา ไมสัน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกัญญา จันทร์พิศาล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวนิสภร พรหมจันทร์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานฯ

นางจำปา ศรีสมทรง

นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

นางหทัยถวิล มูสิกะเจริญ

นางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง

นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร

นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน

นายมนตรี อุดมพงศ์

นางสาววีอาร์ม หะยีสะมาแอ

นายนิรุตน์ ใจหวัง

นางสาวชรินรัตน์ เลื่อนแก้ว

นางสาวธนพร สุวรรณมณี

นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ

นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง

นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์

นายอาลีเพ็ง มะเซ็ง

นางสุดใจ เทพฤทธิ์

นางสาวกัญญาภัค เกสะวัฒนะ

นางวลัยลักษณ์ พรหมอินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)