โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางศุภมาส เหล็นเรือง

พัฒนาการจังหวัดยะลา

นางณัฐวิกา วาบา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวรัตนา ไมสัน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวดาเรศ ชูยก ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางจำปา ศรีสมทรง

นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร

นางสาวดวงนภา เพชรแท้

นายมนตรี อุดมพงศ์

นางหทัยถวิล มูสิกะเจริญ

นางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง

นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์

นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร

นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ

นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง

นางสาวนิฟาตีฮาห์ สนิ

นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน

นางสาวอรจิรา จิตเนียม

นางพัสนันท์ คาดประปักษ์

นางสาวภวิกา จันทร์ปรุง

นางวลัยลักษณ์ พรหมอินทร์

นางสาวช่อผกา แซ่ด่าน

นางสาวจันทร์จิรา นวลวัฒนา

นายดนุชา ปักษีสิงห์

นางสาวศิรินทิพย์ ผ่องอำไพ

(Visited 1 times, 1 visits today)