สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ดำเนินการโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำเฟอร์เจอร์ไม้ไผ่

ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2566 ณ บ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา  ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นางสาวฟาฮาน่า   หะยีสาและ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ  นายเอกสิทธิ์   เลาะมิง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมดำเนินกิจกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในครัวเรือนบ้านสันติ 2 ได้เรียนรู้อาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เกิดการรวมกลุ่มและมีองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับมาตรฐาน และส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวชนิดา  ทองทรง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบตำบล กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และมีภาคีเครือข่าย หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติ  นางหทัยถวิล มูสิกเจริญ พัฒนาการอำเภอธารโต  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม ด้วยหลัก 5 ก เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมนี้ได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำเฟอร์เจอร์ไม้ไผ่ให้กับกลุ่มฯ

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)