รองผู้ว่าฯ ยะลา เปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง”

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการ พัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” โดยมีนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ และเกษตรจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ กำนัน เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมฯ

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวว่าผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คือ ผู้ที่มีจิตใจเสียสละในการเข้ามาเป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำ องค์กร ชุมชนและภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงาน ระหว่างผู้นำ องค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้วันที่ 28 มกราคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จึงกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการ พัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ อช./ผู้นำ อช. ร่วมกันน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด“รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
1.การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
2.การอ่านสารรัฐมนตรีว่ะการกระทรวงมหาดไทย
3.การกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
4.ร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน
5.กิจกรรมการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดยะลาและต้นไม้ให้สีธรรมชาติ

โอกาสนี้ ได้มอบเกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 ได้แก่
อำเภอเมืองยะลา ได้แก่ นายอามะ สนิ และ นางสาวนูไอนี ลายี
อำเภอรามัน ได้แก่ นายอุสมาน วายุ และ นางสาวซะห์เร๊าะห์ สะอิ
อำเภอเบตง ได้แก่ นายพาดี แพ่งโยธา และ นางสาวสุวดี ชุมทอง
อำเภอยะหา ได้แก่ นายอรรถพร ทองธรรมชาติ และ นางสาวเขมจิรา จังโหลนราช
อำเภอบันนังสตา ได้แก่ นายอับดลอาซิส อีซอ และ นางสาวอามีเน๊าะ มะสะแต
อำเภอธารโต ได้แก่ นายมะนูซี แซะนุง และ นางสมจิตร ยอดยิ่ง
อำเภอกรงปินัง ได้แก่ นายมะซอรี มาฮะ และ นางสาวสีตีแวนะ มาฮะ
อำเภอกาบัง ได้แก่ นายมูหามัด บากา และ นางสาวแมะเยาะ เตาะสาตู

(Visited 1 times, 1 visits today)