พช.ยะลา ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ นางณัฐวิกา วาบา ผอ.กง.สารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference

โดยมีประเด็นเน้นย้ำตามหลักเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 บทบาทผู้บริหารในการเสริมสร้างความโปร่งใส มิติที่ 2 สำนักงานสะดวก มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมของเครือข่าย มิติที่ 4 การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม มิติที่ 5 นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)