พช.ยะลาให้คำแนะนำชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายดนุชา ปักษีสิงห์ นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการชำระหนี้ มาตรการปลดหนี้รายบุคคล และกฎหมายแพ่งกรณีลูกหนี้ค้างชำระ ผิดนัดและไม่ชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนบทบาทสตรี ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานเลขานุ
การคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดยะลา

ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
สพจ.ยะบา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)