พช.ยะลา เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ ภาคใต้ รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ เจ้าร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ ภาคใต้ รุ่นที่ 4 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดงานสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการเลือกตั้งเป็นประธานในงานสัมมนาดังกล่าว

ในการนี้ นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจาก ปี พ.ศ.2563 กรมฯได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ เข้า
ร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการหรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ ต่อไป

ใต้สุดสยามเมืองงานชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)