พช.ยะลา จัดรายการเรื่องเล่าชาว พช. ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื่น95.5 MHz

วันที่ 24 พ.ย. 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช มอบหมายนางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดรายงานเรื่องเล่าชาว พช. ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื่น FM 95.5 MHz ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเรื่องเล่าชาว พช. ในวันนี้เป็นหัวข้อในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. /กชช. 2 ค และประชาสัมพันธ์เชิญชวนอุดหนุนกระเช้าปีใหม่ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)