พช.ยะลา จัดประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา
นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOPสำนักงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา ร่วมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณา ดังนี้

1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
2. ผลิตภัณฑ์ระดับ 1 – 3 ดาว ปี 2565 หรือผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ และลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2565
3. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน มชช. หรือสมัครเข้าสู่กระบวนการ มชช. และอยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นลำดับแรก

ซึ่งจังหวัดยะลามีกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มคัดสรรดาว 1 – 3 ดาว จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ เพื่อมาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยพิจารณาให้เหลือจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)