พช.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อำเภอกาบังจังหวัดยะลา

นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , นางสาวสุรีรัตน์ ห้องโอสถ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน , นางสาวนูรีตาร์ มะตาเฮ นักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นายมูหามัดรีเพ็ง มะหะมะสุหลง ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพและศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น

ในการนี้ นางปรียา พรหมจันทร์ พัฒนาการอำเภอกาบัง พร้อมด้วย นางสาวฟาติมา กาโบะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอ และนางสาวสาน๊ะ เตบสัน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบาละ ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับพาเจ้าหน้าที่จังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มในครั้งนี้

ซึ่งอำเภอกาบัง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มแปรรูปอาหารครกทอง ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ : น้ำบูดูปรุงสำเร็จ
2. กลุ่ม วอเตอร์ เคลียร์ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกนรกกุ้ง

ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน ประเด็นการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมช่องทางการตลาด อีกด้วย

หลังจากเยี่ยมเยียนกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quadrant D) ทางจังหวัดได้เข้าติดตามกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่ม Maher Troube & Shirt ผลิตภัณฑ์กลุ่มคือ เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย ซึ่งกลุ่มได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)