พช.ยะลา ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม “โคก หนอง นา”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางดวงธมล สวัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมด้วย นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ ผ่านระบบ zoom cloud meeting จากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)