พช. ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. นายภิรมย์ นิลยา ผวจ.ยะลา เป็นประธานกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายอำเภอทุกอำเภอ,
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกเทศมนตรีนครยะลาและนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดี ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา

ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานและ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมสนับสนุนอาหาร และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้

ใต้สุดสยามเมืองงานชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)