จังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3

จังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 และ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่เลขานุการประชุม และนางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการประชุม
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด
2) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
3) เพื่อติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายโดยภาคีเครือข่ายประชารัฐ
มีวาระการประชุม ดังนี้
1) เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2) สรุปผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ไตรมาส 4 ปี 2565 และงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2565
3) การขับเคลื่อนแผนธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2565
4) การรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และคณะอื่น ๆ

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)