พช.ยะลา จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพ

วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพ พร้อมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้านการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” (End Racism. Build Peace)

เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญของสันติสุขและสันติภาพ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้ความเคารพชีวิตและศักดิ์ศรีต่อกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)