พจ.ยะลาติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป

5 สิงหาคม 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางณัฐวิกา วาบา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการรับผิดชอบงานทุนชุมชน และพัฒนากรรับผิดชอบตำบลยุโป ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป ในประเด็นการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป เป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 การดำเนินการจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน และทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนเป็นวันกำหนดฝากเงินสัจจะ และกิจกรรมกลุ่มฯ อื่น เช่น การกู้เงิน การผ่อนชำระเงิน ฝากสัจจะพิเศษ เป็นต้น ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)