พช.ยะลา ร่วมโครงการอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู ประจำปี 2565 กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “การสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าแฟชั่นผ้ามลายูสู่สากล”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 น.
ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้
เทศบาลนครยะลา

เทศบาลนครยะลาร่วมกับกงสุลประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลากงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมจัดงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู ประจำปี 2565 การต่อการพัฒนาวงการแฟชั่น มลายู หรือ “ปากายัน มลายู” โดยมีกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้า และออกแบบเครื่องแต่งกายให้ผู้ประกอบการผ้า ผู้ผลิตผ้าพื้นเมือง นักออกแบบผ้า ดีไชน์เนอร์ได้มีโอกาสส่งผลงานการออกแบบลายผ้า และการออกแบบดีไซด์แฟชั่นมลายู เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการตื่นตัวในการแข่งขัน และผลักดันเมืองยะลาให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าพื้นเมืองมาลายูภายใต้ชื่อกิจกรรมปากายัน มลายู ในระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “การสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าแฟชั่นผ้ามลายูสู่สากล”
มีผู้เข้าร่วมเสวนาคือ
1. คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
2. คุณภัทรศรี นิรามัยสกุล ผู้บริหารสถาบันแฟชั่น Bangkok FA
3. Mr. Nik Muhammad Faqir Bin Nik Zin ตัวแทนประเทศมาเลเซีย
4. Mr. Afif Ghurab Bestari ตัวแทนประเทศอินโดนีเซีย
5. Mr.Kusminarko Warno ตัวแทนประเทศอินโดนีเซีย
การเสวนาดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดการออกแบบและพัฒนาผ้าและเครื่องแต่งกายในคาบสมุทรมาลายูให้มีความทันสมัยต่อไป

งานดังกล่าวยังมีกิจกรรมให้ร่วมรับชมอีก 2 วันคือ
วันที่ 6 สิงหาคม 2565
มีกิจกรรมการตัดสินการประกวด 2 ประเภท คือ
1 ออกแบบลายผ้า (มีผู้สมัครเข้ารับการประกวด จำนวน 31 ราย ผ่านเข้ารอบ การคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน 10 ราย เพื่อตัดสินรางวัลที่ 1 – 3 )
2 ออกแบบเครื่องแต่งกาย (มีผู้สมัครเข้ารับการประกวด จำนวน 65 ราย ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน 19 ราย เพื่อตัดสินรางวัลที่ 1 – 3)
วันที่ 7 สิงหาคม 2565
มีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ ไม่น้อยกว่า 40 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ เครื่องแต่งกายแฟชั่นมลายูจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน รวมทั้งเครื่องแต่งกายจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา นอกจากนี้ ในทุกวันจะมีการจัดนิทรรศการ Workshop ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ หรือ ยังดีไซน์เนอร์ ให้สานต่อการออกแบบ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายมลายู จากผู้ประกอบการในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของทั้งสามวัน คือวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ เทศบาลนครยะลา

ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสุรีรัตน์ ห้องโอสถ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)