พช.ยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565
– สรุปหลักเกณฑ์นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดย ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใด้ชายแดน
– สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาคใด้ชายแดน และการบูรณาการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาพื้นที่ (ONE PLAN)โดย วิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565
– ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ขายแดน โดย วิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อทบทวน SWOT โดย วิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นการพัฒนา โดย วิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– การมอบนโยบายทิศทาง และเป้าหมาย การดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
– ระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อทบทวนเป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรวมโดย วิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขสานครินทร์
– แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่ม ตามประเด็นการพัฒนาเพื่อทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดย วิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาศใต้ชายแดน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
– แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่ม ตามประเด็นการพัฒนาเพื่อจัดทำเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย วิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงชสานครินทร์และกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน
– นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยและปิดการประชุม

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)