พช.ยะลา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด โดยมีนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวสุรีรัตน์ ห้องโอสถ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอ นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ศิลปิน OTOP และประธาน/คณะกรรมการ เครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา

การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด มีรายละเอียดการประชุมฯ ดังนี้
1. การชี้แจงระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วย การส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2558
2. การทบทวนคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 1017/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับจังหวัด พ.ศ.2562
3. การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565
4. การกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานของเครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายมูหามัดรีเพ็ง มะหะมะสุหลง เป็นประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)