พช.ยะลา สานพลังประชารัฐยะลา ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รุ่นที่ 1 ภาคใต้


 
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายรัฐบาล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ในการนี้  นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา และ นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจตุพร กรศิริอนันท์ กรรมการบริษัทฯ และนายนฤพล สุคนธชาติ ผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รุ่นที่ 1 ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สื่อสารสร้างความเข้าใจข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเพื่อสร้างความสัมพันธ์/เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 
ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)