พช.ยะลา ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ระดับพื้นที่ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางณัฐวิกา วาบา เป็นวิทยากร บรรยายวิชา Wisdom of Change ก้าวต่อไปของการพัฒนา ภูมิปัญญาสู่การเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการจัดการรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ณ หอประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำชุมชน/ผู้แทนชุมชน ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบรรยายฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำ/ผู้แทนชุมชนเป้าหมาย ได้เห็นภาพของ ภูมิปัญญา (wisdom) ที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความรู้ ความเข้าใจที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ และสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการทำงาน หรือประกอบกิจกรรมใดๆ ก็ได้ สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาจนทำให้กลายเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)