พช. ยะลา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม คณะกรมการจังหวัดยะล ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายอำนาจ ชูทอง และนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ และได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในที่ประชุมกรมการจังหวัดด้วย

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)