จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) ครั้งที่ 4

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศในทุกมิติอย่างแท้จริง โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายอำเภอ ส่วนราชการระดับจังหวัด และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำเสนอผลความก้าวหน้าในการช่วยเหลือและการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ปี 2565 ซึ่งจังหวัดยะลา มีครัวเรือนเป้าหมาย 12,134 ครัวเรือน ดำเนินการแล้ว 6,980 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.52 และคณะทำงานฯ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการให้การช่วยเหลือรายมิติ

(Visited 1 times, 1 visits today)