พช.ยะลา จัดรายการเรื่องเล่าชาว พช. ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื่น95.5 MHz

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช มอบหมายนางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดรายงานเรื่องเล่าชาว พช. ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื่น FM 95.5 MHz ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเรื่องเล่าชาว พช. ในวันนี้เป็นหัวข้อในเรื่อง การเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน เป็นการสร้างความเข้าใจ และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ ของ พช. ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3. ศูนย์จัดการกองทุนุชมชน
4. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)