พช.ยะลา ร่วมประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ์ 4.0

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ์ 4.0 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา
ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย
การประชุมเป็นไปเพื่อขับเคลื่อนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดยะลา มีการปรับปรุงข้อมูลแบบฟอร์มที่ 2 – 4 ตามข้อเสนอแนะมติที่ประชุมฯ เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)