พช.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมาย นางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมฝึกอบรมฯ ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมตันหยง อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Centerโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Linkage Center และเกิดการบูรณาการฐานข้อมูลและการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระแก่ประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)