พช.ยะลา ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ห้องกังสดาล โรงแรมแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดยะลา

ในการนี้ นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสาวณัฏฐวิภา จิตปัทมา นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว

การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ แก้ปัญหาหรือแลกเปลี่ยนรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)