พช.ยะลา คัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๐๐ – ๑๒.00 น. นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม และนำทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเป็นกำลังใจให้ข้าราชการในการประกวดฯ ในครั้งนี้

โดยมีผู้เข้ารับการเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นำเสนอผลงานตามประเภท ดังนี้
1. ประเภทพัฒนาการอำเภอ
นางสาวดาเรศ ชูยก นักวิชาการพัฒนาชุมธนชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง

2. ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางชูเรียนา ระเด่นกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

4. ประเภทวิชาการ
นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

5. ประเภทสนับสนุน
นางสาวกัญญาภัค เกสะวัฒนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

6. ประเภทชื่อสัตย์สุจริต
นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

โดยผู้ข้ารับการคัดเลือกนำเสนอผลงานแต่ละประเภท ใช้เวลาในการนำเสนอผลงานคนละ ๒๐ นาที
และตอบข้อชักถามคนละ ๑๐ นาที

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
สพจ.ยะลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)