พช.ยะลา ร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางดวงธมล สวัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้หารือเน้นย้ำในการจัดทำข้อมูลการขจัดความยากจนฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถใช้พัฒนาครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)