พช.ยะลา ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติรายได้ ครั้งที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าคณะทำงานการเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติที่ 4 ด้านรายได้ มอบหมายให้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติรายได้ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการภารกิจของส่วนราชการ ระบบข้อมูล แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ในการให้การช่วยเหลือตามแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมฯ และรายงานกิจกรรมการให้การให้การช่วยเหลือ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งจังหวัดยะลามีความก้าวหน้าในการดำเนินงานในมิติรายได้ ร้อยละ 51.76

ในการนี้ นางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)