ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 พร้อมด้วยนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และคณะผู้บริหารจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ณ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อให้กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนสามารถพัฒนาตนเองและครัวเรือนให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาได้ ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้คำแนะนำในด้านการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงด้านอื่นๆ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา, นางจำปา ศรีสมทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)