พช.ยะลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ มิติความเป็นอยู่

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ TPMAP ในมิติด้านความเป้นอยู่ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด ซึ่งจังหวัดยะลามีครัวเรือนที่ต้องให้การช่วยเหลือ จำนวน 3,529 ครัวเรือน

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดดยะลา มอบหมายให้นางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ พร้อมให้ข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)