พช.ยะลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ มิติการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา มิติที่ 3 ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ TPMAP ในมิติด้านการศึกษา ทั้ง 4 ตัวชี้วัด ซึ่งจังหวัดยะลามีครัวเรือนที่ต้องให้การช่วยเหลือ จำนวน 4,011 ครัวเรือน

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดดยะลา มอบหมายให้นางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ พร้อมให้ข้อมูลและรายละเอียดดเกณฑ์ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)