พช.ยะลา ร่วมสัมนาการสัมมนา”การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง(HIGH PERFORMANCE PROVINCES)”

วันที่ 27 พ.ค. 2565 นายภิรมย์ นิลทยา ผวจ. ยะลา พร้อมด้วย นายธีรุตม์ รอง ผวจ.ยะลา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร.

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมสัมนาการสัมมนา”การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง(HIGH PERFORMANCE PROVINCES)” ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

โดยในการสัมนา มีการบรรยายให้ความรู้จากคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว และรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการจังหวัดยะลา เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ต้องการปลดเงื่อนไขนำไปสู่การบริหาราชการในภาพรวม ประกอบด้วย ด้านระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)