พช. ยะลาลงพื้นที่ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางซูเรียนา ระเด่นกุล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการรับผิดชอบกองทุนแม่ฯ ลงพื้นที่อำเภอรามันประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน ณ หมู่ที่ 5 บ้านปงตา ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

โดยมีนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน ส่วนราชการภาคีภาครัฐ คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่บ้านปงตา ฯ ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม zoom meeting

นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประกวดฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนปปส. ผู้แทนสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นคณะกรรมการพิจารณาฯ ในการประกวด โดยประกวดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ zoom meeting

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินรนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อเป็นการยกระดับการคำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประจักษ์แก่สาธารณชน

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)