พช.ยะลา ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

พช.ยะลา ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางดวงธมล สวัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางบัดรียะห์ ยะโต๊ะ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา นายรุสดี ยูโซ๊ะ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายมนตรี อุดมพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ เป้าหมาย กิจกรรม 3 ประเภท 1) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ๒) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น และ 3) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยได้ลงพื้นที่ ดังนี้
1. อำเภอกรงปินัง ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ๒) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปุโรง และ 3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นกลุ่มตะโล๊ะแฟชั่น
2. อำเภอบันนังสตา ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นกลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปกล้วยหิน

ทั้งนี้จังหวัดยะลา ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่การดำเนินการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)