พช. ยะลา มอบผีเสื้อประดิษฐ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.15 น. นายภิรมย์ นิลยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รับมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
ส่งมอบโดยนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางซูเรียนา ระเด่นกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมมอบฯ จากนั้นได้มอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา จัดส่งกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)