พช.ยะลา พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ เข้ารับการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เข้าร่วมประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 7 ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอูแบ)
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนนำเสนอผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 จุดกิจกรรม ประกอบด้วย
จุดที่ 1 การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน แจกจ่าย และจำหน่าย
จุดที่ 2 การรักษาสิ่งแวดล้อม การนำผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้แล้วมาฝังใต้โคนต้นไม้เพื่อเป็นการเก็บกักน้ำในฤดูร้อน เนื่องจากผ้าอ้อมสำเร็จรูปมีคุณสมบัติเก็บรักษาน้ำเพื่อเพิ่มความชุมชื้นในดิน และสามารถย่อยสลายเมื่ออยู่ในดินเป็นระยะเวลา 1 ปี
จุดที่ 3 การคัดแยกขยะ โดยมีธนาคารขยะ ให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย และนะไปจำหน่ายรายได้นำมาสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
จุดที่ 4 การทำปุ๋ยหมัก โดยมีการนำน้ำหมักมาทำปุ๋ยและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไปดำเนินการต่อในบ้านของตนเอง
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการประกวดในวันนี้ ได้รับความร่วมแรงใจของทีมคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งประชาชนในชุมชน ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกันอย่างเข้มแข็ง จนเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)