พช.ยะลา คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) โดยมีนายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยะลา ร่วมงานฯ เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิต OTOP พัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ณ ห้องประชุมโรงแรมรามายะลา อำเภอเมืองยะลา

การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาการผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยะลาส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ จำนวน 65 ราย รวม 101 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1.ประเภทอาหาร จำนวน 35 ผลิตภัณฑ์
2.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์
3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 36 ผลิตภัณฑ์
4.ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์
5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์

ในการนี้นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ได้นำผีเสื้อประดิษฐ์มามอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ต่อไป

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)