พช.ยะลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ‘ทิศทางการขับเคลื่อนสะตอสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่จังหวัดยะลา’

วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวฟาฮาน่า หะยีสะและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชุมระดมความคิดเห็น ‘ทิศทางการขับเคลื่อนสะตอสู่พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่จังหวัดยะลา’ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสะตอสะเด็ดน้ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดยะลา”

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)