พช.ยะลา รับการตรวจราชการในพื้นที่อำเภอยะหา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ตรวจราชการ ณ พื้นที่อำเภอยะหา
ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอยะหา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการเพื่อติดตามงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางผิว เสาะสุวรรณ บ้านเลขที่ 27 ม.6 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา พื้นที่ 1 ไร่ จากนั้นเยี่ยมและมอบอาหารให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ ณ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 6 คน และคนในครัวเรือนมีปัญหาด้านสุขภาพเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)