พช. ยะลา รับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมขวัญเมืองศาลากลางจังหวัดยะลา

ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการจังหวัดยะลา ร่วมประชุมรับการตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความก้าวหน้าการบริหารจัดเก็บ จปฐ. และการติดตามความก้าวหน้างานตามภารกิจสำคัญของกรมฯ

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)