พช.ยะลา ร่วมกิจกรรมสานเสวนาวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. น.อ. จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพัฒนาพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในกิจกรรมสานเสวนาวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา โดยกรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะ กรอบแนวทางและวิถีการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำศาสนาพุทธ กลุ่มผู้นำศาสนาอิสลาม กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน คริสต์ ซิกข์ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชน นักวิชาการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่

ในการนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางณัฐวิกา วาบา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนาฯ ดังกล่าว

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)