พช.ยะลา ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
โดยในที่ประชุมฯ มีการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) รายทีมและรายบุคล และเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตามคำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผู้บังคับบัญชาสู่ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามลำดับชั้น พร้อมลงนามคำรับรอง ต่อไป

ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน
ประชาสัมพันธ์ สพจ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)