🏵 พช.ยะลา 🏵 คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตร Building an effective future leader for next normal

🗓 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

📍 ณ ห้องประชุมตันหยง ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา

👉 นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตร Building an effective future leader for next normal พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ เกิดความสั่งสมความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาเทคนิคการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมฯ จำนวน 4 ราย

#CDD

#CDDYALA

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานประสานฯ สพจ. ยะลา

📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)